• Obchodní právo
  • příprava smluv, právních rozborů a stanovisek
  • právo obchodních společností a družstev
  • zakládání společností včetně zpracování všech potřebných dokumentů
  • zápisy do obchodního rejstříku
  • jednání před živnostenskými úřady
  • změny v obchodních společnostech
  • přeměny společností
  • převody majetkových účastí ve společnostech
  • likvidace a výmaz společností z obchodního rejstříku
  • dispozice majetkem obchodních společností a družstev
  • správa a vymáhání pohledávek
  • obrana proti nekalosoutěžnímu jednání
  • poradenství při obchodních veřejných soutěžích
  • zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • zastupování v exekučním řízení


 • Občanské právo
  • restituce majetku
  • zastoupení před Ústavním soudem
  • zastoupění před Evropským soudem pro lidská práva
  • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi
  • správa nemovitostí
  • rodinné právo
  • zastupování v dědickém řízení
  • správa a vymáhání pohledávek
  • zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení
  • zastupování v exekučním řízení


 • Konkursní právo
  • analýza hospodářského stavu podnikatelských subjektů ve vztahu k možnému úpadku a související právní služby
  • zastupování v konkursním řízení před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení


 • Trestní právo
  • obhajoba v trestním řízení se zaměřením na trestné činy hospodářské a trestné činy proti majetku
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • uplatňování náhrady škody způsobené trestným činem


 • Práva k nehmotným statkům
  • průmyslová práva
  • ochranné známky
  • autorské právo
  • „počítačové právo“
  • zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení


 • Finanční a daňové právo
  • poradenství ohledně všech druhů daní
  • zastoupení v daňových řízeních před finančními úřady a finančním ředitelstvím
  • zastupování ve sporech s finančními úřady
  • správní soudnictví


 • Právo cenných papírů se zaměřením na právo směnečné a šekové

 • Pracovní právo
  • příprava dokumentů souvisejících se vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec
  • zatupování stran před soudy a jinými orgány státní správy


 • Správní právo
  • stavební právo
  • živnostenské právo
  • katastr nemovitostí
  • cizinecké právo
  • věci týkající se obcí
  • zastoupení před úřady státní správy
  • zastoupení ve správním soudnictví